CENTRE OF PRAGMATICS FOR COMMUNICATION

CENTRUL DE PRAGMATICI ALE COMUNICĂRII

CENTRE OF PRAGMATICS FOR COMMUNICATION

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Facultatea de Litere

“Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca
Faculty of Letters

Domeniu de cercetare:

Științe umaniste (limbă și lingvistică)

Field of research:

Humanities (language and linguistics)

Descriere:

Centrul de Pragmatici ale Comunicării își propune inițierea unei cooperări între cercetători cadre didactice din Universitatea Babeș-Bolyai, cu intenția de a reuni competențe din specializări conexe, care se întâlnesc pe domeniul pragmaticii comunicării în general. Astfel, am conceput organizarea Centrului pe mai multe arii de cercetare, pe de o parte dinspre cele practice înspre cele teoretice, iar pe de alta dinspre cele lingvistice înspre cele sociolingvistice, mediatice, filosofice. Cel mai important obiectiv este integrarea cercetărilor doctorale din domenii tradiționale și moderne ale lingvisticii (incluzând discipline conexe, cum sunt: pragmatica lingvistică și cognitivă, pragmatica culturală, sociolingvistica, teorii ale comunicării, lingvistica de corpus etc.). Acest obiectiv se realizează prin colaborare permanentă cu Școala doctorală de studii lingvistice și masteratul Direcții actuale în lingvistică de la Facultatea de Litere, integrând activitățile didactice cu cele științifice (îndrumarea doctorală prin cadre didactice membre ale Centrului, asigurarea seminariilor de cercetare) și orientând studenții masteranzi înspre studii doctorale de lingvistică și pragmatică; și prin includerea masteranzilor, a doctoranzilor, dar și a tinerilor cercetători care și-au încheiat stagiul doctoral, în proiecte, în organizarea de sesiuni de comunicări, în activități de editare de volume/numere de reviste tematice, în prezentări de comunicări și redactări de articole științifice. 

Description: 

The Centre of Pragmatics for Communication proposes to initiate a close cooperation among lecturers and professors undertaking linguistic research at Babeş-Bolyai University, with the aim of bringing together competences from related specializations. The Centre is organized on several research areas, from practical to theoretical domains, on the one hand, and from linguistic and sociolinguistic to philosophical fields, on the other hand. The most important goal is to integrate doctoral research from traditional and modern domains of linguistics, including linguistic and cognitive pragmatics, cultural pragmatics, sociolinguistics, theories of communication, corpus linguistics, etc. This goal is attained not only through a permanent cooperation with the Doctoral school of linguistic studies and the MA program Current trends in linguistics, both within the Faculty of Letters, but also through the participation of MA and PhD students as well as young researchers in projects, student scientific sessions, research seminars, volume-editing activities, oral presentations and round-table talks.

Proiecte naționale și internaționale/national and international projects:

 • DYLAN (Language Dynamics and Management of Diversity) (2006-2011)
 • Grant CNCSIS Didactica limbilor moderne şi a limbii române ca limbă străină în universităţi. Strategii de aliniere la politica lingvistică europeană (2006-2008)
 • MOLAN (Network for the exchange of information about good practices that serve to motivate langauge learners. Lifelong Learning Programme Key Activity 2 – Languages) (2008-2010)
 • MULTICOM (2007-2010)
 • Foreign Language Learning through Interactive Captioning and Revoicing of Clips (ClipFlair) – Lifelong Learning Programme (LLP): Academic Network on the Challenges of the Multilingual and Multicultural Learning Space in the International University (IntlUni)
 • Tandem, bilinguisme et construction des savoirs disciplinaires: une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l’ECO
 • MEPRID

Conferințe invitate/lectures delivered by invited guests:

 • Jacques Moeschler, University of Geneva (September 2008, January 2015)
 • Alexandru Grosu, Tel-Aviv University (October 2008)
 • Gál László, Babeș-Bolyai University (November 2008)
 • Mircea Dumitru, University of Bucharest (June 2009, May 2011)
 • Bridget Schvarcz, Bar-Ilan University (June 2016, March 2019)
 • Sebastian Bican, University of Tromso (June 2016)
 • Ioana Stoenică, University of Neuchâtel (May 2018)
 • Carmen Dobrovie-Sorin, Université Paris Diderot, Paris 7 (April 2019)
 • Rada Bodgan, Babeș-Bolyai University (May 2019)
 • Ștefania Tarău, Babeș-Bolyai University (November 2019)
 • Marius Uzoni, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu (December 2020)
 • Buzec Mihaela, Babeș-Bolyai University (January 2021)

Conferințe organizate în cadrul Centrului/conferences organized within the Centre:

 • Comunicarea în spaţiul virtual (2011)
 • Interferenţe lingvistice şi culturale (2012)
 • L’oral: formes émergentes, corpus et modélisations (2013)
 • Faits de langue et de discours pour l’expression des modalités dans les langues romanes (2013)
 • La deixis dans les langues romanes (FCG – Paris8) (2015)
 • Mini-journée doctorale (2015)
 • Oral: langues romanes. Corpus, genres et niveaux d’analyse (2016)
 • Some Linguistic Perspectives on Digital Multidimensional Self– and Other-Representations (2017)

Publicații reprezentative pentru Centru/respresentative publications:

 • Ștefan Oltean (ed.). 2009. Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Philologia 4.
 • Liana Pop (ed.). 2014. Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Philologia 4. Proceedings of L’oral: forms émergentes, corpus et modélisations
 • Liana Pop (ed.). 2015. Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Series Philologia 4. Hommage à Carmen Vlad. Un modèle de rigueur et de sensibilité scientifique
 • Liana Pop (ed.). 2015. Studii de lingvistică. Articulations micro/macro-syntaxiques.
 • Diana Cotrău & Alexandra Cotoc (eds.). 2019. Online and Offline Discourses. New Worlds, New Sociolinguistic Perspectives. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
 • Imola-Ágnes Farkas & Adriana Todea (eds.). 2020. The Science of Linguistics: Papers in honour of Ștefan Oltean. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. 

Membrii/Members:

Prof. Ștefan OLTEAN, PhD, director

Prof. Liana POP, PhD, managing director

Diana COTRĂU, PhD

Imola-Ágnes FARKAS, PhD, scientific secretary

Adriana TODEA, PhD

Alexandra COTOC, PhD

Alexandru OLTEAN-CÎMPEAN, PhD

Veronica MANOLE, PhD

Ștefania Lucia TARAU, PhD

Mihalea BUZEC, doctorand/PhD student

Alina PLOSCARU, doctorand/PhD student

Alexandra BÎJA, doctorand/PhD student

Nicoleta MANLUP, doctorand/PhD student

Lucia HOREA, doctorand/PhD student

Zsuzsa MÁTHÉ, doctorand/PhD student

Borbála NEMES, doctorand/PhD student

Raluca MOROȘAN, PhD

Ana ZISMAN, PhD

Georgiana SĂLĂGEAN, masterand/MA student

Alexandra MELENCIUC, masterand/MA student

Bianca Crina FERTEA, masterand/MA student

Andreea ILCA, masterand/MA student

Daniel SEBIN, masterand/MA student

Gabriela TIRONEAC, masterand/MA student

Izabela TROFIN, masterand/MA student